Recyrkulacja spalin

Proces recyrkulacji spalin polega na kontrolowanym wprowadzaniu związków spalin powtórnie do komory spalania. Proces ten obniża temperaturę spalania i umożliwia redukcję tlenku azotu (NOx) już w silniku. Ma on również duże znaczenie z uwagi na to, że zawartość tlenku azotu rośnie nieproporcjonalnie do wzrostu temperatury spalania. Wyróżnia się dwie metody recyrkulacji spalin: recyrkulację wewnętrzną poprzez zwiększenie współotwarcia zaworów oraz recyrkulację zewnętrzną działającą w oparciu o zawory i przewody doprowadzające.